Oikea-aikainen metsänhoito
pitää metsäsi elinvoimaisena

Muun omaisuuden tapaan myös metsä tarvitsee huolenpitoa omistajiltaan. Oikeaan aikaan, suunnitelmallisesti toteutettu metsänhoito takaa sen, että metsäsi pystyy tuottamaan sinulle mahdollisimman paljon sekä iloa että taloudellista hyötyä. Hyvä lähtökohta puukauppaan on metsänhoidollinen peruste esimerkiksi tekemällä harvennushakkuut ajallaan.

Harvennus metsän arvokasvun perustana

Ammattilaisen kanssa yhteistyössä tehdyt, oikein ajoitetut harvennukset ovat metsänhoitoa parhaimmillaan, sillä niillä parannetaan metsän elinvoimaa. Hyvinvoiva metsä tuottaa paremmin ja harvennushakkuut toimivatkin jykevänä perustana myös metsän arvokasvulle. Ajallaan tehdyt harvennukset kasvattavat metsän tuottoa jopa 50 % verrattuna vaihtoehtoon jossa harvennukset jätettäisiin kokonaan tekemättä. Miksi siis jättäisit omaisuuttasi hoitamatta?
Harvennushakkuut ovat ennen kaikkea metsänhoidollisia hakkuita, joissa heikoimmat puuyksilöt poistetaan ja parhaat puut puolestaan jätetään järeytymään tukkipuiksi. Näin kasvutilaa, ravinteita ja valoa vapautuu enemmän parhaille puuyksilöille ja jäljelle jääneen puuston kasvu kiihtyy. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen puusto kestää myös erilaiset rasitukset, kuten myrskyt, huomattavasti huonokuntoista metsää paremmin. Harvennushakkuussa jäljelle jääneet hyväkuntoiset puut järeytyvät elinolosuhteiden paranemisen ansiosta entistä nopeammin tukkipuiksi.
Harvennushakkuut voidaan jakaa ensiharvennukseen sekä myöhemmän vaiheen harvennushakkuuseen.

Ensiharvennus
Ensiharvennus toteutetaan yleensä puuston ollessa 13-15 metrin valtapituudessa ja siinä poistetaan noin kolmannes puuston tilavuudesta. Kuusen ja männyn ensiharvennuksessa jätetään yleensä kasvamaan 900-1000 runkoa hehtaaria kohti, kun taas koivikkoon jätetään 600-700 runkoa hehtaarille. Ensiharvennuksen tarve on usein helppo arvioida puun vihreän latvuksen osuudesta. Esimerkiksi männyllä vihreän latvuksen osuuden tulisi olla 40 prosenttia, koivulla puolet ja kuusella mielellään 60 prosenttia puun pituudesta.

Harvennus
Harvennushakkuun tarpeen ja ajankohdan määrittävät puuston tiheys sekä sen kasvunopeus. Toinen harvennushakkuu tehdään tyypillisesti noin 15-20 vuotta ensiharvennuksen jälkeen. Monesti kaksi harvennusta riittää ennen metsän uudistamista, mutta joskus voi olla perusteltua tehdä harvennus vielä kolmannenkin kerran. Harvennushakkuu tehdään tavallisimmin alaharvennuksena, mutta lopullisen harvennustavan määrittää metsänomistajan tavoitteet. Harvennuksessa metsästä poistetaan heikoimmat puuyksilöt sekä valtapuita pienempiä puuyksilöitä.

Uudistaminen
Metsänuudistamisen tavoitteena on saada uudistushakkuussa poistetun puuston tilalle hyvätuottoinen taimikko. Uudistushakkuu on yleensä ajankohtainen silloin, kun metsän uudistaminen on kannattavampaa kuin metsän edelleen kasvattaminen. Metsän uudistamiseen sopiva hakkuutapa on yleensä avohakkuu, mutta uudistamisessa voidaan käyttää myös siemenpuuhakkuuta, kaistalehakkuuta tai suojuspuuhakkuuta. Metsälaki velvoittaa metsänomistajan uudistamaan metsän uudistushakkuun jälkeen. Uudistamismenetelmää valitessa ratkaisevia tekijöitä ovat metsänomistajan tavoitteiden lisäksi maaperä ja kasvupaikka. Metsän uudistamisessa keskeisiä metsänhoitotöitä ovat maanmuokkaus sekä metsän viljely.

Jatkuva kasvatus
Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsätaloutta, jossa maa on jatkuvasti puuston peittämä. Jatkuvassa kasvatuksessa metsää kasvatetaan niin, että metsiköstä löytyy eri-ikäisiä ja erikokoisia kokoisia puita. Avohakkuu tai metsänviljely eivät kuulu jatkuvaan kasvatukseen, ja hakkuissa poistetaankin puustosta aina vain osa. Jatkuvan kasvatuksen hakkuut voidaan toteuttaa yläharvennuksena, jossa poimitaan suuria tai huonokuntoisia puita. Jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ovat myös kaistale- ja pienaukkohakkuut sekä siemen- ja suojuspuuhakkuut. Jotta jatkuva kasvatus on mahdollista, on puuston oltava tervettä, ja uusia taimia tulee syntyä metsään luontaisesti.
Jatkuva kasvatus ja perinteinen metsänkasvatus eivät sulje toisiaan pois, vaan osa metsästä voidaan käsitellä erilaisilla menetelmillä.

Tunne metsäsi
Metsäsuunnitelma auttaa puukaupan suunnittelussa ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi. Metsäsuunnitelman avulla erilaiset metsänhoitotyöt, kuten harvennushakkuut on helppo suunnitella ja toteuttaa oikea-aikaisesti. Lisäksi suunnitelma auttaa ennakoimaan metsästä saatavia tuottoja sekä metsänhoidon kustannuksia.

Metsäsuunnitelmasta löydät yhteenvedon kasvupaikoista, puuston ikärakenteesta ja kehitysluokista sekä mahdollisista luontokohteista. Suunnitelmasta selviävät myös kuviokohtaiset puumäärät puutavaralajeittain sekä metsäsi kuviokartta.

Metsäkeskuksen ylläpitämän sivuston Metsään.fi kautta löydät lisää tietoa metsäsi puustotiedoista sekä toimenpide-ehdotuksista. Maksuttoman palvelun kautta voit antaa myös suostumuksen Harvestian hankintaesimiehelle tutustua metsäsi tietoihin tarkemmin. Tämä mahdollistaa hyvät edellytykset tarkemman suunnitelman sekä puukaupan tekemiseen.

Artikkelit - 18.4.2023
Harvestia järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa metsäpäivän Kuopiossa Väki oli lähtenyt kelistä piittaamatta liikenteeseen ja katsomaan, mitä metsäpäivä pitää sisällään. Kävijöitä oli todella mukavasti ja saimme aikaan hyviä keskusteluita eri näkökulmista. Päivän teemana oli paljon mediassakin esillä ollut korjuujäljen laatu harvennuksilla. Puolueettoman näkökulman aiheesta oli esittämässä valtakunnan tason kärkipään asiantuntija, Metsäkeskuksen Markku Remes. Koneurakoitsijan näkökulmaa päivään toi puunkorjuuyritys FinnHarvest Oy puolesta Eero Korhonen. Pientä porkkanaa tapahtumateltalle toi sahapalkinnon muodossa päivään osallistunut Kone ja Tarvike M. Leppänen Oy. Suuressa roolissa päivän onnistumisen kannalta…
Artikkelit - 12.10.2022
Olen 28-vuotias metsätalousinsinööri, syntyperäisiä lieksalaisia. Maisemat ovat siis tuttuja. Välissä tuli käytyä koulut Joensuussa, mutta veri veti heti valmistumisen jälkeen, kohta puolenkymmentä vuotta sitten, takaisin kotiseudulle. Kokemukseni metsäalasta on monipuolinen, näkemystä löytyy monelta kantilta. Olen liikkunut pienestä pitäen saloilla metsästellen ja kalastellen, ja myöhempinä vuosina myös omia metsiä hoitaen ja metsäalan töissä työskennellen. Osaamiseni sai kattavuutta metsänhoitoyhdistyksellä työskennelleideni vuosien tiimoilta, ja olen valmis jakamaan hyväksi toteamiani vinkkejä ja niksejä eteenpäin puukauppa-asioiden yhteydessä. Mielestäni metsiä on hyvä hoitaa aina kokonaisvaltaisesti, ja…
Artikkelit - 23.9.2022
Kesällä 2022 Harvestialla kesätyöntekijänä oli Tarvaisen Eetu Joensuusta. Eetu kertoo hänen kesätyökokemuksistaan Harvestialla. Eetu Tarvainen, JoensuuLogistiikka ”Opiskelen metsätieteitä Itä-Suomen yliopistossa ja tänä kesänä valmistuin metsätieteiden kandidaatiksi. Syksyllä jatkan maisterinopintojen parissa, jossa erikoistumisalana on metsäteknologia. Yliopisto opintojen ohella olen opiskellut myös metsätalousinsinöörin opintoja. Opinnot ovat antaneet hyvän teoreettisen pohjan puunhankinnan eri tehtävistä. Käytännön osaamista olen päässyt harjoittamaan jo monena kesänä eri metsäalan työtehtävien parissa. Ensimmäisen kesän olin Harvestialla vuonna 2020, jolloin toimin loma-ajan sijaisena hankintaesimiehille. Kesällä 2021 olin harjoittelussa Metsähallituksella, jossa…
Artikkelit - 31.8.2022
Läpipääsemätön pusikko Ennakkoraivaus on harmillisen usein aliarvostettu metsänhoitotoimenpide. Se on kuitenkin epäilemättä yksi metsänhoidon tärkeimmistä toimenpiteistä, sekä taloudellisesta että esteettisestä näkövinkkelistä syynättynä. Kuvittele itsesi nuoreen metsään, johon ei ole tehty uudistamistoimenpiteiden jälkeen juuri mitään hoitotöitä. Aivan, se on monissa tapauksissa lähes läpipääsemätön vesakko, jossa kasvaa lähes kaikkia mahdollisia suomalaisia puulajeja vieri vieressä. Sen jälkeen kuvittele itsesi metsäkoneen kuljettajaksi, joka saapuu kohteelle suorittamaan ensiharvennusta. Kuvittele yrittäväsi löytää metsäkoneen kouralla poistettavan rungon tyvi kolhimatta viereisiä, kasvatettavaksi tarkoitettuja puita. Aivan, käytännössä mahdoton tehtävä.…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste